top of page

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van CleanAirNederland.com

versie 12-2023

Artikel 1. Definities

1. Handelstermen gebruikt in brieven, mailuitwisselingen, offertes, opdrachtbevestigingen, orders, of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de begrippen van de Internationale Kamer voor Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, met dien verstande dat de tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert in geval van tegenstrijdigheden.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘CleanAirNederland.com’: het bedrijf CleanAirNederland.com, gevestigd en kantoorhoudende aan het Willem-Alexanderhof 45  5141DJ te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 17230794
    Vestigingsnr. 000013538314   BTW NL001789815B43

  • 'schriftelijk': verzending per post, per fax of per e-mail.

  • 'aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CleanAirNederland.com als dienstverlener , leverancier van zaken of verkoper optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en ongeacht of voor die leveringen een vergoeding betaald wordt. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Tussen CleanAirNederland.com en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra CleanAirNederland.com de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. CleanAirNederland.com zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens CleanAirNederland.com vereist, heeft CleanAirNederland.com het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CleanAirNederland.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CleanAirNederland.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CleanAirNederland.com zijn verstrekt, heeft CleanAirNederland.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. CleanAirNederland.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CleanAirNederland.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onvolledigheid of onjuistheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in delen zal worden uitgevoerd kan CleanAirNederland.com de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende deellevering behoren, opschorten totdat de opdrachtgever alle tot dat moment door CleanAirNederland.com uitgevoerde deellevering volledig heeft betaald.

6. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de offerte, de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. CleanAirNederland.com behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn a. alle door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en in verband daarmee krachtens overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

2. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is CleanAirNederland.com gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden zonder dat de opdrachtgever afgifte kan weigeren, opschorten dan wel voorwaarden daaraan kan verbinden. De opdrachtgever verleent CleanAirNederland.com reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde locatie te (doen) betreden.


Artikel 6. Levering, risico overgang en controle bij aflevering

1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op de overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).

2. De opdrachtgever verbindt zich de zaken onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen of zij naar soort, aantal en staat waarin zij verkeren alsook in alle overige opzichten aan de overeenkomst beantwoorden en overeenkomen met de omschrijving, inclusief eventuele serienummers, als vermeld in de op de overeenkomst betrekking hebbende documenten. Is dit in enig opzicht niet het geval, dan kan de opdrachtgever daarop jegens CleanAirNederland.com slechts een beroep doen door CleanAirNederland.com daarvan binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen. Na deze termijn is het recht op reclamatie wegens het niet aan de overeenkomst voldoen, komen te vervallen.

3. Opdrachtgever is bij geconstateerde gebreken verplicht het gebruik van desbetreffende producten onmiddellijk te staken en ons in staat te stellen de betrokken producten te inspecteren. Behoudens schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds worden reeds geleverde producten niet door ons teruggenomen.

4. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijn, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken.


Artikel 7. Prijzen

1. De door CleanAirNederland.com geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering op overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is CleanAirNederland.com gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 8. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs ter zake van de door CleanAirNederland.com uit te voeren cq. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering dan wel binnen 7 dagen na factuurdatum. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden, ook indien opdrachtgever meent ten opzichte van ons nog aanspraken in welke vorm dan ook, te kunnen doen gelden. Niettemin is CleanAirNederland.com te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen alvorens harerzijds uitvoering aan haar verplichtingen te geven.

2. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening en effectief in de overeengekomen valuta. Indien CleanAirNederland.com de wederpartij in enig geval wel korting of verrekening toestaat, kan de wederpartij daaraan in andere gevallen geen rechten ontlenen.

3. In geval opdrachtgever met de voldoening van een geldsom in verzuim geraakt, is hij CleanAirNederland.com over de periode van dat verzuim vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente vermeerderd met een opslag van 2 % en worden voorts alle vorderingen van CleanAirNederland.com op opdrachtgever terstond opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en komt opdrachtgever op andersluidende betalingscondities geen beroep meer toe.

4. Bij weigering van een rembourszending door ons is opdrachtgever verplicht ons alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
 

Artikel 9. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. CleanAirNederland.com zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

 

Artikel 10. Garantie en klachten met betrekking tot luchtfilterunits en toebehoren

1. Gedurende de aan ons door de fabrikant (Njord Clean Air AB Sweden, Static Air, pureAir) gestelde garantietermijn, verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Voor luchtfilterunits en toebehoren geldt gedurende 2 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of -zulks te onzer uitsluitende beoordeling - het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten etc.

2. Onze garantie geldt niet, indien de aan de producten aangebrachte verzegeling is verbroken, opdrachtgever zelf of door derden wijzigingen en/of reparaties aan geleverde producten verricht of heeft laten verrichten of opdrachtgever niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en ander specifiek geldende garantievoorwaarden stipt en volledig heeft nagekomen dan wel de gebreken het gevolg zijn van zijn onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

3. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van bovengenoemde garantieverplichting. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en intresten, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

4. Indien en voor zover wij ondanks het gestelde in dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

5. Na het verstrijken van de garantietermijn uit de leden 1 en 8 is elke aanspraak van opdrachtgever op CleanAirNederland.com wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.

6. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal CleanAirNederland.com het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van CleanAirNederland.com, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van CleanAirNederland.com. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8 Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door CleanAirNederland.com aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 nog langer dan 6 maanden loopt.

9. Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. Normale slijtage;

b. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

c. Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;

d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling.

10. Indien CleanAirNederland.com ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van CleanAirNederland.com.

​Artikel 11. Garantie en klachten met betrekking tot werkzaamheden

Ten aanzien van door CleanAirNederland.com uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt alleen garantie gegeven als CleanAirNederland.com voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangt en garantie uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 12. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

2. De opdrachtgever is jegens CleanAirNederland.com de door CleanAirNederland.com gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.


Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CleanAirNederland.com zijn toe te rekenen.

2. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van CleanAirNederland.com, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van CleanAirNederland.com; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan CleanAirNederland.com afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

3. CleanAirNederland.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CleanAirNederland.com haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CleanAirNederland.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CleanAirNederland.com niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5. Indien CleanAirNederland.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in de artikelen 12 respectievelijk 13 van deze voorwaarden.

2. Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van CleanAirNederland.com is beperkt tot rechtstreekse schade aan personen en zaken en tot het bedrag van de door de verzekeraar van CleanAirNederland.com gedane uitkering.

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CleanAirNederland.com beperkt tot de factuurwaarde.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van CleanAirNederland.com of haar bedrijfsleiding.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

1. Alle door CleanAirNederland.com verstrekte stukken, zoals adviezen, rapporten, schetsen, tekeningen, ontwerpen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CleanAirNederland.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

2. CleanAirNederland.com behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van CleanAirNederland.com op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

a. na het sluiten van de overeenkomst aan CleanAirNederland.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. CleanAirNederland.com de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;

c. opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

d. opdrachtgever failliet verklaard wordt, ten aanzien van opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken of toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken;

e. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

f. het bedrijf van opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert.

2. In de in lid 1 genoemde gevallen is CleanAirNederland.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan CleanAirNederland.com zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CleanAirNederland.com bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van CleanAirNederland.com leidt.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter te ’s Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen CleanAirNederland.com en de opdrachtgever kennis te nemen. CleanAirNederland.com blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.


Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CleanAirNederland.com en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page