top of page

Lasrook

Lasrook


Rook afkomstig van het werkproces kan ook aanzienlijke risico's met zich meebrengen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van het personeel. Het is belangrijk om deze risico's te begrijpen en passende maatregelen te nemen om de blootstelling aan rook op de werkplek te minimaliseren.


  1. Chemische rook: Sommige werkprocessen kunnen chemische rook produceren, zoals laswerkzaamheden, solderen, verf- of coatingsapplicaties, en industriële processen waarbij chemicaliën worden gebruikt. Deze chemische rook kan een breed scala aan giftige stoffen bevatten, zoals metalen, oplosmiddelen, verbrandingsproducten en andere gevaarlijke chemicaliën. Blootstelling aan deze rook kan leiden tot irritatie van de luchtwegen, ademhalingsproblemen, vergiftiging en andere ernstige gezondheidsproblemen.

  2. Fijnstof: Werkprocessen zoals slijpen, schuren, frezen of andere activiteiten waarbij materialen worden bewerkt, kunnen fijnstof genereren. Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes die in de lucht zweven en gemakkelijk ingeademd kunnen worden. Deze deeltjes kunnen zowel organisch als anorganisch van aard zijn en kunnen schadelijk zijn voor de longen en de luchtwegen. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot ademhalingsproblemen, astma, chronische bronchitis en andere longaandoeningen.

  3. Brandende rook: Werkprocessen waarbij brandende materialen, zoals lassen of verbrandingsovens, betrokken zijn, kunnen rook produceren die schadelijk is bij inademing. Deze rook kan giftige stoffen, zoals koolstofmonoxide, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en andere verbrandingsproducten bevatten. Blootstelling aan brandende rook kan acute gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals irritatie van de luchtwegen, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Langdurige blootstelling kan leiden tot ernstigere gezondheidsproblemen, waaronder longaandoeningen en kanker.

  4. Ventilatie en luchtstroom: Het is essentieel om voldoende ventilatie en een goede luchtstroom op de werkplek te waarborgen bij processen waarbij rook vrijkomt. Adequate ventilatie helpt om de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht te verminderen en zorgt voor een gezondere werkomgeving. Het installeren van afzuigsystemen, het gebruik van ventilatoren en het regelmatig controleren en onderhouden van de ventilatiesystemen zijn belangrijke maatregelen om de blootstelling aan rook te verminderen.

  5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Bij werkprocessen waarbij rook vrijkomt, is het cruciaal om het personeel te voorzien van passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit kan onder andere ademhalingsmaskers, veiligheidsbrillen, handschoenen en beschermende kleding omvatten. Het correct gebruik van PBM helpt om de blootstelling aan rook te verminderen en de gezondheid van het personeel te beschermen.


Het is van het grootste belang voor werkgevers om de risico's van rook afkomstig van het werkproces serieus te nemen en de nodige maatregelen te treffen om de blootstelling van het personeel te minimaliseren. Door te zorgen voor een goede ventilatie, het implementeren van veilige werkpraktijken en het verstrekken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, kunnen werkgevers een gezonde en veilige werkomgeving bevorderen.

bottom of page